Stanje Zdravlja u Republici Srbiji

stanje zdravlja zdravo kako ste

Ovako je to izgledalo 2013te

U TOKU JE ISTRAŽIVANjE ZDRAVLjA STANOVNIŠTVA SRBIJE

Dve nedelje od početka obimnog istraživanja zdravlja stanovništva Srbije najviše domaćinstava kontaktirano u Beogradu, Braničevskom okrugu, Južnom Banatu i Šumadiji. Odziv bolji u seoskim sredinama.

Beograd, 20. oktobar 2013. godine – Istraživanje zdravlja stanovništva, koje Ministarstvo zdravlja sprovodi u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanović Batut“, u okviru realizacije projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokanom nivou“-DILS koji se finansira iz kredita Svetske banke, započeto je pre dve nedelje na teritoriji cele Srbije.

Do sada je najviše domaćinstava kontaktirano u Beogradu, Braničevskom okrugu, Južnom Banatu i Šimadiji. Za sada vremenski uslovi ne otežavaju rad na terenu, a anketarski timovi, na osnovu instrukcija, prvo obilaze najudaljenija (najnepristupačnija) mesta. Odziv je za sada prema očekivanjima dobar, bolji u seoskim sredinama.

Na terenu je 77 tročlanih ekipa, odnosno 231 anketar, koji do kraja novembra treba da posete ukupno 6500 domaćinstava u 139 opština, u gradskim i seoskim sredinama. Ispitanici se biraju metodom slučajnog uzorka, a istraživanjem će biti obuhvaćeno oko 19 000 građana.

Posle istraživanja zdravlja stanovništva Srbije, rađenih 2000. i 2006. godine, ovo, treće po redu treba da pokaže do kakvih je promena došlo u ponašanju i navikama, kakve su potrebe stanovnika u odnosu na zdravlje i korišćenje zdravstvene zaštite i omogućiti efikasno planiranje daljih aktivnosti i mera Ministarstva zdravlja Republike Srbije.Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije traje do 30. novembra 2013. godine.

О истраживању

У периоду од 4. октобра – 30. новембра 2013. године Министарство здравља Републике Србије спроводи истраживање здравља становништва Србије, у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије ,,Др Милан Јовановић Батут“, у оквиру реализације пројекта „Пружање унапређених услуга на локаном нивоу“-ДИЛС који се финансира из кредита Светске банке.

Претходна два истраживања спроведена су 2000. и 2006. године, у складу са уобичајеном праксом у великом броју земаља како би сагледале здравствене потребе становништва, водеће здравствене проблеме, коришћење здравствене заштите, као и понашање и навике становништва који су повезани са здрављем.
Истраживање ће обухватити 6500 домаћинстава, односно све њихове чланове старости 7 и више година, на територији Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије и Јужне и Источне Србије у градским и сеоским срединама одабраних методом случајног узорка.

Добијени подаци ће бити коришћени искључиво за анализе које ће показати промене које су се десиле у односу на претходно истраживање спроведено 2006. године, и омогућиће планирање даљих активности и мера Министарства здравља Републике Србије.

Предмет истраживања обухвата:

1. Карактеристике породице и домаћинства
2. Демографске и социо-економске карактеристике становништва
3. Сопствену процену здравља
4. Карактеристике менталног здравља
5. Карактеристике социјалне интеракције
6. Могућност обављања активности свакодневног живота
7. Знање, ставове и понашање становништва у вези са здрављем (исхрана, физичка активност, понашање у саобраћају, пушење, употреба алкохола, употреба психоактивних средстава и др.)
8. Обољења и повреде
9. Коришћење здравствене службе и задовољство корисника
10. Потрошњу за здравствену заштиту (»плаћање из џепа«)
11. Процену ухрањености становништва и вредности крвног притиска.

Циљеви истраживања

Општи циљеви :

1. Да се спровођењем анкете становништва старости 7 и више година, на репрезентативном узорку становништва Србије добије оцена општег здравственог стања, идентификују водећи здравтвени проблеми, потребе, степен коришћења здравствене заштите и задовољство корисника;
2. Да се добије увид о разликама у погледу здравственог стања, изложености факторима ризика, коришћењу здравствене заштите у односу на демографске карактеристике становништва, социјално-економски статус, географску област и тип насеља у којем живе;
3. Да се процене промене у показатељима здравственог стања, распрострањености и дистрибуцији факотора ризика у популацији, коришћењу здравствене заштите и задовољству корисника здравственом заштитом у пероиду од 2006. до 2013. године.

Посебни циљеви:

Резултати истраживања здравственог стања становништва Србије 2013. године требало би да буду основа за:
1. Идентификовање приоритетних проблема и планирање и реализацију одговарајућих стратегија, мера и акција за унапређење здравља и здравствене заштите становништва;
2. Предвиђање здравственог статуса популације, епидемиолошких трендова, укључујући очекиване промене под утицајем планираних мера здравствене заштите;
3. Евалуацију политике и програма имплементираних у периоду након последњег истраживања из 2006. године;
4. Предлоге за даљи развој методологије праћења здравственог потенцијала популације као основе за побољшање здравствене заштите;
5. Довођење у што већи склад реалних потреба и расположивих ресурса зарад ефикасније и квалитетније здравствене заштите и континуираног остваривања најважнијег циља развоја – што дужег и квалитетнијег живота људи.

Методологија истраживања:

Истраживање здравља становништва Србије 2013 обухватиће 6500 домаћинстава, односно све њихове чланове старости 7 и више година, на територији Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије и Јужне и Источне Србије у градским и сеоским срединама одабраних методом случајног узорка.
Учешће чланова одабраних домаћинстава у истраживању је добровољно.
За све малолетне чланове домаћинства, узраста од 7 до 17 година, непоходна је претходна сагласност родитеља.

Истраживачки тим

Разговор са члановима домаћинства, тј. са одраслим становницима и децом и омладином узраста од 7 до 19 година, као и мерење висине, тежине и крвног притиска, обавиће професионални тимови анкетара истраживачке агенције ,,ИПСОС Стратешки маркетинг“, који су претходно прошли одговарајућу обуку.
У истраживачком тиму се поред професионалног истраживача налази и медицински радник који ће обавити неопходна мерања.

Упитници

У истраживању ће бити коришћене четири врсте упитника, сачињени на основу препорука Светске здравствене организације, ЕУРОСТАТ-а, искустава из сличних популационих истраживања других, а нарочито Европских земаља, као и на основу упитника из претходних истраживања и предтестирања (пилот истраживање) две недеље пре почетка истраживања.

Врсте упитника:

1. Упитник за домаћинство, који попуњава главни испитаник – старија пунолетна особа задужена за распоређивање кућног буџета.
2. Упитник лицем у лице, који се попуњава са сваким чланом домаћинства старости 15 и више година.
3. Упитник за самопопуњавање, који самостално попуњава сваки члан домаћинства старости 15 и више година.
4. Упитник лицем у лице, који се попуњава са сваким чланом домаћинства узраста од 7 до 14 година.